Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gaan gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van producten en diensten. Informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van geboden informatie. Aanmerkingen? Neem gerust contact op.


INFORMATIE WEBSITE

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waar onder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. 


WIJZIGINGEN EN FOUTEN VOORBEHOUDEN

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid, volledigheid, actualiteit van geboden informatie en het gebruik van de website wijzen wij van de hand.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Maak jouw eigen website met JouwWeb