THERMOGRAFIE COMPUTERRUIMTE


Thermografie is het met behulp van een infrarood camera fotograferen van, niet met het blote oog zichtbare, hitte en warmte bronnen welke schade aan elektrische apparatuur en elektrische installaties kunnen veroorzaken en daardoor uw energieverbruik ongemerkt verhogen. De kosten voor uitvoering van een thermografisch onderzoek valt in het niet bij de informatie die uit de thermografische analyse naar voren komt. Een thermografische meting dient met name voor het tijdig signaleren van elektrotechnische storingen binnen continue bedrijfsvoering. Na uitvoering weet u precies hoe uw technische installaties presteren, renderen en wordt graag advies gegeven over haalbare rendement verbeteringen. 


THERMOGRAFISCHE INSPECTIE

Tijdens de thermografische inspectie wordt gekeken naar welke onderdelen van elektrische installaties onderhoud behoeven. Controleren van de warmte verdelingen van diverse vermogensregelingen. Traceren van kortsluitingen in elektrolytische processen (accustations). Traceren van slechte aansluitingen van elektrotechnische componenten. Signaleren van te slechte contactdruk van relais (inbranden van contacten). Traceren van overbelaste kabels, snoeren en asynchrone (3 fase groepen) en welke onderdelen er eventueel binnen elektrische installaties op elektrische apparatuur dienen te worden vervangen. Volgens de NEN3140 moeten elektrische installaties regelmatig geïnspecteerd worden op veilig gebruik. Er worden twee methoden gehanteerd, namelijk een visuele inspectie en inspectie door accurate meting en beproeving. Tevens wordt nagegaan of het materieel, leidingen en bijbehoren zo zijn geïnstalleerd dat het in overeenstemming is met de bedrijfsomstandigheden. Installaties of delen worden grondig geïnspecteerd voordat zij in bedrijf worden gesteld. THERMOGRAFISCHE ONDERZOEK | NALEVING

Het toepassen van een thermografisch onderzoek volgens NEN3140 wordt voor ieder bedrijf steeds belangrijker. Omdat de verplichte risico inventarisatie en evaluatie van de arbodienst moeilijk handen en voeten aan de uitvoering van de NEN3140 kan geven doen wij u onderstaand een aantal voorbeelden van naleving. In sommige gevallen is het van belang dat de inspectie van een elektrische installatie al bij de aanleg plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer in een installatie de onderdelen zodanig worden weggewerkt dat een visuele controle na de afronding van de elektrische installatie niet meer goed mogelijk is. Bestaande elektrische installaties worden periodiek, bijvoorbeeld twee keer per jaar aan een thermografisch onderzoek onderworpen. Wanneer blijkt dat gedeelten in elektrische installaties aangepast moeten worden dient hier gevolg aan te worden gegeven. De resultaten vanuit de thermografische inspectie worden in de rapportage weergegeven. Vanuit het onderzoek worden adviezen aan de hand gedaan. Ook de (brand)veiligheid van verplaatsbare elektrische apparatuur dient frequent met infrarood warmtebeeldcamera te worden gecontroleerd. Voor de werknemers binnen uw bedrijf geldt de regel dat deze eenmaal per twee jaar een veiligheidsinstructie volgen. Werkzaamheden uitgevoerd door derden dienen in het veiligheidshandboek te zijn bijgeschreven.