Plan van Eisen computerruimte? Samenhang tussen ICT disciplines in computerruimte van bouwkunde tot en met blussysteem certificeren? Dan is een PvE vereist. Het Plan van Eisen dient vooraf opgesteld te worden. Voordat een computerruimte wordt ingericht moet er reeds een PvE gemaakt zijn. Tijdens de aanleg en oplevering dient er op bepaalde momenten inspectie plaats te vinden. Inspectie instellingen dienen een officiële accreditatie te hebben.


CERTIFICERING COMPUTERRUIMTE & BLUSSYSTEEM

De inspectie instellingen die dit type inspecties verzorgen dienen planmatig te werk te gaan en leggen duidelijk vast wat er wordt geïnspecteerd en welke knelpunten er tot afkeuring zouden kunnen leiden. Het officiële document waarin planmatige vastlegging plaatsvindt noemen de inspectie instellingen het Basisdocument Brandbeveiliging (BdB). In de Regeling LPS 1233 wordt het begrip Basisdocument Brandbeveiliging (BdB) gebruikt voor de gezamenlijke activiteiten van de inspectie instellingen voor het juist vastleggen van systeemvereisten. Het Basisdocument Brandbeveiliging is een document waarin de inspectie- en acceptatiecriteria van een specifiek brandbeveiligingssysteem zijn vastgelegd. In LPS 1233 deel 2 staat bij de eisen voor inspectie-instellingen (artikel 2.10.1): Alle systeemvereisten moeten worden gedefinieerd en vastgelegd in het BdB en moeten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde en in LPS 1233 geaccepteerde installatievoorschriften (zie de relevante delen van het LPS 1233 certificatieschema). Alle onvolledige, onduidelijke of conflicterende eisen moeten worden opgelost door de inspectie instelling in samenwerking met de betrokken autoriteiten (eisende partijen) en LPCB. In de praktijk stellen de verzekeraar en klant ondersteund door adviseurs de eisen voor het te betrekken gasblussysteem op. De inspectie instelling toetst deze gestelde eisen op certificeerbaarheid en legt de door derden ( leverancier ) gemaakte detail ontwerpkeuzes vast in het BdB en voegt het inspectieplan toe.